poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Kara Sevda odc. 66

Streszczenie Kara Sevda odc. 66 z ros. 
Podczas kiedy Kemal i Nihan zjednoczeni po tylu latach odliczają najszczęśliwsze chwile ze swoją córką, Emir daje Asu ostatnie instrukcje jak wysłać Nihan do więzienia. Nihan zostaje zatrzymana pod zarzutem nielegalnej pracy. Nawet jeśli wszystkie dowody wskazują na Nihan, Kemal ma zamiar ją ratować i udowodnić coś przeciwnego. Postanawia zacząć od najsłabszego ogniwa tej pułapki. 

W tym czasie jak Emir poczuł się zwycięzcą, on zapragnął poczuć się jeszcze bardziej i współpracując z Asu popełnił wielki błąd, który posłuży Kemalowi do oswobodzenia Nihan.

Nihan za kratkami odczuwa wielki lęk przed utratą Deniz, ale nadal nie odpuści i nie pozostawi bez odpowiedzi zastawionej pułapki Emira.

Kiedy Kemal walczy o Nihan, Leyla i Ayhan nie wiedząc o tym są coraz bliżej rozwiązania "ciemnych czynów Kozcuoglu". Nieświadomi, że znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.


Emir dowiadując się, że Zeynep jednak wychodzi za mąż za Hakana, postanawia się z nią spotkać. Poczyna działania, żeby zepchnąć Zeynep w otchłań samotności, ale Zeynep nie zamierza zmienić swojej decyzji. Pomimo faktu, że znajduje się w USC ona mimo wszystko będzie oczekiwać na jakiekolwiek oznaki miłości od Emira.  


Im bardziej miłość Nihan i Kemala staje się silniejsza, tym bardziej ciemność i samotność Emira staje się głębsza.


Kiedy Emir postanawia zorganizować dla wszystkich show - pokaz fajerwerków jego samego czeka niespodzianka.

Краткое содержание 66 серии❤ 
Пока Кемаль и Нихан,воссоединившись после стольких лет, проживают лучшие часы в их жизни с дочерью, Эмир дает последние указания Асу для того, чтобы отправить в тюрьму Нихан. 
Нихан задерживают по подозрению в нелегальной работе. Даже если все улики указывают на Нихан, Кемаль намерен спасти её и доказать обратное. 
Он решает начать с самого слабого звена в этой ловушке. В то время как Эмир почувствовал победу, он захочет еще большего, и, идя на поводу у Асу, допустит большую ошибку,которая послужит Кемалю для спасения Нихан.
Нихан, находясь за решеткой, почувствует тревогу потерять Дениз, но все-таки не отступит назад,не оставит без ответа ловушку Эмира. 
Пока Кемаль борется за Нихан, Лейла и Айхан, сами того не подозревая, близки к тому, чтобы распутать 'темные дела Козджуоглу'. Они и не знают, что в конце их может поджидать смертельная опасность. 
Эмир, узнав, что Зейнеп все-таки выходит замуж за Хакана, решит встретиться с ней. Он приступает к действиям, чтобы толкнуть Зейнеп в пропасть одиночества,но Зейнеп не намерена менять свое решение. Несмотря на то, что она так ответила Эмиру, даже находясь в ЗАГСе, она все-таки будет ждать каких-либо действий от Эмира. 

Пока любовь Нихан и Кемаля становится сильнее, темнота и одиночество Эмира становятся все глубже. Пока Эмир принимает решение создать для всех праздничный фейерверк (шоу), его и самого ожидает сюрприз.

wtorek, 18 kwietnia 2017

kara sevda 65

Streszczenie odc 65

Dla Tarika nadszedł koniec drogi... Nihan zaczyna coś podejrzewać po tym, jak Kemal będzie trzymać do niej dystans po ogłoszeniu wyników sekcji zwłok Ozana. Kemal po pierwszym szoku przejdzie do działania, żeby stanąć twarzą w twarz z Tarikiem. Tarik, który poprzysiągł zabić Emira spotkał się z nieoczekiwaną reakcją - sprzeciwem w swoją stronę.

Przyznanie Asu, jako że "Tarik jest mordercą" nacelowuje Mercan na tego mordercę, co bardzo zastanawia Nihan i ona zadaje sobie pytania.

Z drugiej strony Emir siedzi cicho ze względu, żeby sprawa nie wyszła na jaw i żeby wzmocnić relacje z Nihan. W tym czasie jak Nihan będzie ze wszystkich sił się zmagać, Emir będzie się radować swoim zwycięstwem.

Kiedy Emir będzie świadkiem cyklicznych bólów brzucha Zeynep, po raz pierwszy zetknie się z synem. Z drugiej strony Zeynep, w związku ze zbliżającym się terminem ślub z Hakanem, będzie musiała podjąć decyzję i dokonać wyboru między Emirem i swoją rodziną.

Layla rozpocznie dochodzenie po wykryciu dziwnych wydarzeń w holdingu Kozdzuoglu. Ale cios Emira w holdingu, który on planował miesiącami jest na ostatniej fazie realizacji. Hamulcem bezpieczeństwa jego planu okaże się Nihan. 

Kiedy Nihan spotyka się z Kemalem ona rzuca pytania i odpowiedzi w jedną stronę. Ona złoży największą przysięgę, co tylko można powiedzieć w imię miłości. Jednak Kemalowi nie jest łatwo zrzucić z barków ciężar całej tej prawdy. Świetne spotkanie Kemala z Tarikiem wpłynie na miłość Kemala i Nihan. 

W tym czasie dwoje zakochanych będzie walczyć dla dobra swojej miłości, Emir potwierdzi jak można bardzo szybko zakończyć tę wojnę.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ К 65-ОЙ СЕРИИ!
рламя
Для Тарыка пришел конец пути... Нихан начнет что-то подозревать,когда Кемаль станет держаться от нее на расстоянии после результатов всткрытия трупа. Кемаль после первого шока перейдет в действие,чтобы встать лицом к лицу с Тарыком. А Тарык,который поклялся убить Эмира,встретится с неожиданным возражением в свою сторону.

Признание Асу об "убийце Тарыке" и нацеливание Мерджан к этому имени приведут Нихан к очень большому сомнению. С другой стороны,Эмир,спокойный из-за того,что вся правда выльется наружу,усилит свое влияние на Нихан. В то время,как Нихан будет изо всех сил сопротивляться,Эмир будет ликовать,чувствуя свою победу.

Когда Эмир станет свидетелем повторяющихся болей в животе Зейнеп,он впервые вступит в контакт со своим сыном. С другой стороны,Зейнеп,чей день свадьбы с Хаканом приближается,должна будет сделать выбор между Эмиром и своей семьей.

Лейла начнёт проводить свое расследование после учащения странных событий в "Холдинге Козджуоглу". Однако удар Эмира по холдингу, который он планировал месяцами, на последней стадии реализации. А предохранительным тормозом данного плана является Нихан.

Когда Нихан встретится с Кемалем, она отбросит все вопросы и ответы в одну сторону.

Она скажет самую большую клятву, которую только можно сказать ради любви. Однако для Кемаля не так легко снять со своих плеч груз всей этой правды. Великая встреча Кемаля и Тарыка окажет влияние и на любовь Нихан и Кемаля.

В то время, как двое влюбленных будут бороться ради своей любви, Эмир подтвердит, как можно очень быстро завершить эту войну.

Summary episode 65:

After autopsy report, the distance between Kemal and Nihan leaves Nihan in doubt. After the first shock, Kemal takes action to confront Tariq. Tariq is faced with an impulsive situation which he never expected while he swore to kill Emir.

Tariq confession about being Asu s killer becomes a remarkable point for Nihan as for Mercan to be clarified !

Emir, on the other hand, increases his oppression over Nihan being comfortable about the facts being revealed. With the idea of Emir winning all over,Nihan will be in total opposition to all this power. Emir also experiences his first real contact with his son when he witnesses Zeynep's repeated health issues.On the other hand, Zeynep will be forced to make a choice between Emir and her family with the wedding day with Hakkan getting close.
Leyla starts her investigations about the facts behind Kozcuoglu Holding excessive profit growth. However, the company's implementation which Emir has been planning for months, is about to take place. The safety of this plan is Nihan. When Nihan reaches Kemal, he stops her questioning and answers on the edge. It is the greatest vow he can make for his love. But it is not easy for Kemal to bear the weight of the truth that will lead to a great confrontation between Tariq and Kemal but will also guide to Nihan and Kemal love. As the two black lovers are struggling strongly against all odds for their hard commitment,Emir will find himself not able to stop that war so easily,

sobota, 15 kwietnia 2017

Adoracja Grobu Pańskiego

Chrześcijanie w okresie Świąt Wielkanocnych pielgrzymują w Wielki Piątek i Wielką Sobotę do Grobu Pańskiego. W wielu kościołach przy Grobie czuwa Straż Grobowa, w naszym rejonie znana jako Turki. Wybrałam się na przejażdżkę do Giedlarowej, Łukowej i Sarzyny, chciałam zobaczyć czy w tych kościołach pełnią wartę honorową Turki. O historii utworzenia straży grobowej pisałam wcześniej >> Turki - straż grobowa
W Giedlarowej stoi piękny Kościół pw Św. Michała Archanioła. Turki od ponad stu lat pełnią straż przy grobie Chrystusa.W Kościele Miłosierdzia Bożego w Łukowej par. Jelna koło Leżajska istnieje mała, zaledwie 8- osobowa grupa turków. Młodzi panowie adorują Grób Pański zaledwie od kilku lat, bowiem kościół jest stosunkowo młody. Nie mają niestety wsparcia u wiernych ze wsi.
W Sarzynie istnieje piękny, stary Kościół Św. Sebastiana. Nie zastałam przy Grobie Pańskim turków, ale wiernych, którzy adorowali Grób nie brakowało.


Adoracja Grobu Pańskiego w kościele św. Sebastiana w Sarzyniezobacz też:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...